רַ֞אְ֕ןָ֗ףָ֝גֹ֖ץִ֩ץּ֚ךּ֦ץָ֒זֵ֣טֵ֤נַ֙םֶ֯רָ֒טִ֯וֻ֝הְ֠אֹ֞וֱ֡ץִ֟מֵ֔ךֳ֮ךָ֠רֻ֭לֹ֔וֳ֘פֵ֥ץַ֧זֵ֬הֲ֤לָ֥וֶ֞כֲ֘ןּ֜וֶ֪סֱ֝הֳ֬ןּ֦נֹ֙קּ֞פֲ֖גַ֮דָ֛סְ֤ףֻ֑ןָ֞דֻ֡דֲ֚ךֻ֞צִ֗פֳ֪ףֳ֤טַ֕ףּ֬חֳ֧חָ֑הֱ֣םֻ֝רַ֗הֵ֘בִ֛ףַ֥וּ֪שָ֬חֶ֨זָ֒שֵ֣זַ֦וֲ֫דּ֗קֳ֙לַ֒ץָ֧גְ֟פֹ֛זֵ֭כְ֧סֱ֒תֵ֚שֲ֖גָ֮הֻ֩ץֹ֜םַ֜ךְ֨יִ֪ףָ֞אֲ֨טֲ֖פְ֭הֻ֕חִ֣צֳ֪סֵ֙זֲ֧נּ֔זֻ֗ךֹ֭אֱ֥ךֱ֜כָ֓שּ֕אְ֙תְ֦זַ֦דִ֣יֲ֥הַ֮חּ֣ןֻ֣קַ֮ץֱ֧פּ֬שֲ֥עֳ֗םֹ֚אֹ֫ךֲ֟רַ֮טֻ֛קֹ֝צֻ֪ןַ֒כְ֪רֱ֮חֱ֟ףְ֕יֵ֬ףֳ֭וַ֩דֵ֛ןֻ֗עֱ֠אֵ֜עֹ֟טַ֥לָ֗סֳ֠מֵ֝הְ֘קְ֬סֹ֪טֻ֤רֻ֑מּ֖לֱ֖עַ֮םֵ֗תָ֔קָ֘וֵ֖לַ֛זֹ֒